Zápis prvákov


OZNÁMENIE

Riaditeľstvo školy oznamuje, že ZÁPIS detí do PRVÉHO  ROČNÍKA  pre školský rok 2020/2021 Základnej školy sa uskutoční v apríli:

Aktivity k zápisu :

Dňa 17. 4. 2020 (piatok) – od 14:30 hod.  do 18:30 hod.

Dňa 18. 4. 2020 (sobota)od 08:00 hod.  do 12:00 hod

 

Zápis sa uskutoční BEZ PRÍTOMNOSTI DETÍ (oznam budeme aktualizovať)

 

Oznam k zápisu do 1. ročníka →

 

Kritéria školskej spôsobilosti →

 

V súlade s platnou legislatívou (zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej Zákona 245/2008 Z.z. – školský zákon  a VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách) zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok, taktiež môžu byť predčasne zaškolené deti s potvrdením školskej zrelosti z CPPPaP.

Dieťa sa zapisuje do školy podľa  svojho bydliska. Na zápis je potrebné prihlásiť aj deti telesne postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie alebo prijať ďalšie opatrenia, napr. do príslušného druhu a typu školy, oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy alebo oslobodenie od povinnej školskej dochádzky.

Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukazrodný list dieťaťa.

V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 11 a §  31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Riaditeľka školy

RNDr. Darina Bezáková

Do pôsobnosti školy patriace ulice:

Ambrušova, Banšelova, Beckovská, Bencúrova, Bielkova, Bočná, Bulharská, Cablkova, Cesta na Senec 2, Doležalova, Edisonova, Gallova, Galvaniho, Gašparíkova, Hanácka, Hasičská, Ivánska cesta, Jakabova, Jasná, Kamenárska, Kašmírska, Klatovská, Kopanice, Koperníkova, Kovorobotnícka, Krajná, Krasinského, Krompašská, Kultúrna, Lidická, Luhačovická, Mokráň, Na križovatkách, Na Lánoch, Na úvrati, Nerudova, Okružná, Pavlovičova, Pestovateľská, Piesočná, Pri strelnici, Pri zvonici, Rádiová, Repná, Revolučná, Ribayova, Rozmarínová, Rožňavská, Slowackého, Slovinská, Spoločenská, Staničná, Stredná, Studená, Štiavnická, Táborská, Technická, Terchovská, Tŕňová, Vápenná, Vietnamská, Vrútocká, Wattova, Za teheľňou, Zlaté piesky, Železná.

Zoznam pomôcok pre 1. ročník tu

Ako sa k nám dostanete:  Autobusy: č. 53, č. 63, č. 67      Trolejbusy: č.204, č. 205