Zamestnanci školy


Kvalitné vzdelávanie žiakov realizujú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí si neustále zvyšujú svoju odbornosť formou školení, seminárov, priebežným vzdelávaním.
Vedenie školy:

RNDr. Darina Bezáková

riaditeľka školy

Mgr. Edita Zlievská

zástupkyňa riad. pre 2. stupeň, štatutárny zástupca

Mgr. Janka Santerová

zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň

Pedagogickí zamestnanci:

I. stupeň:

I.A Mgr. Martin Molčan

I.B Mgr. Alena Boledovičová

I.C Mgr. Soňa Beková

II.A Mgr. Daniela Bošková

II.B Mgr. Katarína Slebodníková

II.C Mgr. Julia Pastoreková

III.A Mgr. Lýdia Drahusová

III.B PaedDr. Darina Balážková

IV.A Mgr. Eva Glasová

IV.B Mgr. Iveta Viglašová

II. stupeň:

V.A Mgr. Lukáš Dzian

V.B PaedDr. Marta Balážová

VI.A Mgr. Monika Rybanská

VI.B  Mgr. Zuzana Kanisová

VII.A PhDr. Viera Beranová

VII.B Mgr. Nikola Kultanová

VIII.A Mgr. Lukáš Srnka

VIII.B Ing. Ivana Šišoláková

IX.A Mgr. Beáta Lešová

Netriedni učitelia  II.st. :

Mgr. Mária Popovicsová – fyzika

Mgr. Zuzana Ozimiová DIS.art. – hudobná výchova

Mgr. Dagmar Kovářová – anglický jazyk

Mgr. Helena Skovajsová – etická výchova, telesná a športová výchova

Mgr. Monika Rybanská – anglický jazyk

Mgr. Iveta Ferková – nemecký jazyk

Školský klub detí – družina:

Daniela Ivanová

Monika Penevová

Dana Čopíková

Katarína Vasilová

Mgr. Sidónia Vӧrӧšová

Mgr. Zuzana Kanisová

Bc. Michal Fedič

Ostatní zamestnanci :

Ing. Anna Valková – tajomníčka, PaM

Viera Mertinyáková – ekonómka

Peter Huťa – školník

Libuše Valterová – upratovačka

Stanislava Šaraiová – upratovačka

Školská jedáleň :

Veronika Šarmírová – vedúca jedálne

Alžbeta Lengyelová – kuchárka

Helena Tatárová – kuchárka

Viera Foksová – kuchárka

Janette Červenková – kuchárka

Špeciálni zamestnanci školy:

Pre žiakov s problémami správania a poruchami učenia, pre žiakov vyžadujúcich špeciálnu a psychologickú starostlivosť máme školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga. Školský výchovný poradca a koordinátor drogovej prevencie svojimi odbornými vedomosťami, skúsenosťami a dôsledným uvážlivým prístupom pomáhajú žiakom vyhnúť sa riziku fajčenia, užívania návykových látok a ostatných negatívnych javov spoločnosti.

null

PhDr. Jana Pavlíková

Školská psychologička

konzultačné hodiny: Pondelok: 10:40 – 11:45 hod.

null

PhDr. Viera Beranová

Výchovný poradca

konzultačné hodiny: Utorok: 10:40 – 11:45 hod.

Spoločné konzultačné hodiny: utorok 10:40 – 11:45 hod.

null

Mgr. Jana Kubicová

Špeciálna pedagogička

konzultačné hodiny:

Utorok, Streda, Štvrtok: 7,45 – 13,30 hod.

email: kubicova11@gmail.com

(termín si dohodnite telefonicky, alebo emailom)