Zamestnanci školy


Kvalitné vzdelávanie žiakov realizujú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí si neustále zvyšujú svoju odbornosť formou školení, seminárov, priebežným vzdelávaním.
Vedenie školy:

Mgr. Lukáš Srnka

riaditeľ školy

srnka.zsvrutocka@gmail.com

Pedagogickí zamestnanci:

I. stupeň:

I. A Mgr. Eva Glasová

I. B Mgr. Iveta Viglašová

I. C Mgr. Zuzana Vozárová

II. A Mgr. Martin Molčan

II. B Mgr. Alena Boledovičová

II. C Mgr. Soňa Beková

III. A Mgr. Daniela Bošková

III. B PhDr. Zuzana Bajusová

III. C Mgr. Dominka Šišková

IV. A Mgr. Lýdia Drahusová

IV. B PaedDr. Darina Balážková

II. stupeň:

V. A Mgr. Beáta Lešová

V. B Mgr. Iveta Ferková

VI. A PaedDr. Andrea Hančinová

VI. B PaedDr. Marta Balážová

VII. A Mgr. Monika Rybanská

VII. B Mgr. Zuzana Kanisová

VIII. A PhDr. Viera Beranová

VIII. B Mgr. Nikola Kultanová

IX. A, B Ing. Ivana Šišoláková

Netriedni učitelia:

Mgr. Dagmar Kovářová – anglický jazyk

Mgr. Helena Skovajsová – telesná výchova

Mgr. Stanislav Gabčo – náboženská výchova, asistent

Mgr. Dáša Mazáková – anglický jazyk

Mgr. Janka Santerová – asistent 

Školský klub detí:

Daniela Ivanová

Monika Penevová – asistent

Dana Čopíková

Katarína Vasilová

Mgr. Sidónia Vӧrӧšová

Bc. Michal Fedič

Ing. Mária Baláková

Mgr. Zuzana Kanisová

Ostatní zamestnanci:

Peter Huťa – školník

Libuše Valterová – upratovačka

Stanislava Šaraiová – upratovačka

Mgr. Natália Verzalová – ekonómka školy

Školská jedáleň:

Veronika Šarmírová – vedúca jedálne

Alžbeta Lengyelová – kuchárka

Helena Tatárová – kuchárka

Viera Foksová – kuchárka

Janette Červenková – kuchárka

Katarína Roninová – kuchárka

Špeciálni zamestnanci školy:

Pre žiakov s problémami správania a poruchami učenia, pre žiakov vyžadujúcich špeciálnu a psychologickú starostlivosť máme školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga. Školský výchovný poradca a koordinátor drogovej prevencie svojimi odbornými vedomosťami, skúsenosťami a dôsledným uvážlivým prístupom pomáhajú žiakom vyhnúť sa riziku fajčenia, užívania návykových látok a ostatných negatívnych javov spoločnosti.

null

PhDr. Jana Pavlíková

Školská psychologička

konzultačné hodiny: Pondelok: 10:40 – 11:45 hod.Náplň práce »

null

PhDr. Viera Beranová

Výchovný poradca

konzultačné hodiny: Utorok: 10:40 – 11:45 hod.

Spoločné konzultačné hodiny: utorok 10:40 – 11:45 hod.

null

Mgr. Jana Kubicová

Školská špeciálna pedagogička

konzultačné hodiny:

Utorok, Streda, Štvrtok: 7,45 – 13,30 hod.

email: kubicova11@gmail.com

(termín si dohodnite telefonicky, alebo emailom)Náplň práce »