Učebný plán


ŠKOLA OTVORENÁ ŠPORTUleták ršk

V 1. a 2.ročníku budeme povinne vyučovať voliteľný predmet anglický jazyk v počte 2 hod/týždeň (v rámci voliteľných hodín ŠkVP).

V 3. a 4.ročníku  budeme vyučovať povinný cudzí jazyk – anglický v počte 3 hod./týždeň.

V 5.-9.ročníku budeme vyučovať povinný cudzí jazyk – anglický v počte 3.hod./týždeň a druhý cudzí jazyk – nemecký alebo ruský v rámci voliteľných hodín ŠkVP – v počte 2 hod./týždeň.

V 1.ročníku (1.B trieda) budeme realizovať výučbu anglického jazyka konverzačnou formou, prostredníctvom anglicky hovoriacich lektorov v spolupráci so súkromnou jazykovou školou CLASS.

Metódu CLIL budeme realizovať na predmete dejepis v 6.A triede prostredníctvom nášho interného pedagogického zamestnanca.

V 9.ročníku budeme vyučovať nový predmet Cvičenia z matematiky a Cvičenia zo slovenského jazyka v počte 1.hod./týždeň každý, na utvrdenie učebných osnov pred Testovaním 9 a pokračovaním vzdelávania na strednej škole.

Od školského roka 2013/2014 prebieha v 1., 2., 3. a 4.ročníku  projekt „Škola otvorená športu“, počas ktorého budú žiaci absolvovať športovú telesnú prípravu 2x do týždňa v spolupráci s Ružinovskou tenisovou akadémiou a dostanú základy viacerých športov – tenisu, futbalu, florbalu, korčuľovania, lyžovania, plávania v mesačných kurzoch od septembra do júna.

Od roku 2010 škola spolupracuje s Paneurópskou vysokou školou, fakultou psychológie na testovaní žiakov 8. a 9.ročníka pre profesionálnu orientáciu a trh práce, v spolupráci so školským psychológom.

Učebňa výpočtovej techniky je doplnená novými počítačmi (celkový počet 24 kusov) na vyučovanie informatiky na 2. stupni a informatickej výchovy na 1. stupni a taktiež v mimovyučovacom čase na krúžkovú činnosť pre žiakov I. aj II. stupňa. Na všetkých vyučovacích hodinách možno využívať 2 ks interaktívnej tabule.

Informatika v 5. až 8. ročníku sa vyučuje 1.hod. týždenne a predmet Informatická výchova v 3. – 4. ročníku počte 1 hod. týždenne podľa Školského vzdelávacieho programu.

Náboženskú a etickú výchovu vyučujeme podľa výberu na 1. aj 2. stupni od 1. ročníka.

Orientáciu žiakov II. stupňa pre výber strednej školy a následné budúce povolanie usmerňuje výchovný a kariérový poradca.

Pre žiakov I. a II. st. organizujeme školu v prírode, podľa záujmu plavecký výcvik,lyžiarsky výcvik, zahraničný zájazd a množstvo rôznych zaujímavých aktivít.

Pitný režim v škole – je zabezpečený formou automatu na teplé nápoje, máme školský bufet s možnosťou zakúpenia hygienicky balenej suchej stravy a zdravých nápojov a prebieha školský projekt RAJO- ochutené mliečka a ovocné šťavy každý deň. V priestoroch školy sa nachádza zubná ambulancia. Je zabezpečená doprava žiakov zo Studenej ulice.

Naša škola sa riadi mottom:

Každý človek má svoje prednosti a obmedzenia, každý môže byť uvedomelý, produktívne mysliaci, skutočný víťaz. Vízia našej školy : nadaných žiakov vyzdvihnúť, nepriebojných žiakov povzbudiť, žiakov s poruchami učenia integrovať.

Organizácia školského roku

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 – 2017 sa uskutoční 22.novembra 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2018 sa uskutoční 21.marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 5.apríla 2018 (štvrtok).

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM.

Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy.

Vyučovanie: Školský rok 2017/2018
Dopoludňajšie vyučovanie: Popoludňajšie vyučovanie:
1. hod.  8:00 –  8:45 hod.  

2. hod.  8:55 –  9:40 hod.

3. hod.  9:55 – 10:40 hod.

4. hod. 11:00 – 11:45 hod.

5. hod. 11:55 – 12:40 hod.

6. hod. 12:50 – 13:35 hod.

7. hod. 14:05 – 14:50 hod.

8. hod. 14:55 – 15:40 hod.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30. október 2018

(utorok)

31. október –

2. november 2018

5. november 2018

(pondelok)

vianočné

21. december 2018

(piatok)

27. december 2018 –

7. január 2019

8. január 2019

(utorok)

polročné

31. január 2019

(štvrtok)

1. február 2019

(piatok)

4. február 2019

(pondelok)

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

1. marec 2019

(piatok)

4. marec –

8. marec 2019

11. marec 2019

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

15. február 2019

(piatok)

18. február –

22. február 2019

25. február 2019

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

22. február 2019

(piatok)

25. február –

1. marec 2019

4. marec 2019

(pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019

(streda)

18. apríl –

23. apríl 2019

24. apríl 2019

(streda)

letné

28. jún 2019

(piatok)

1. júl –

31. august 2019

2. september 2019

(pondelok)