Školská družina


Činnosť ŠKD riadia kvalifikované vychovávateľky, ktoré svojím pozitívnym vzťahom k žiakom, rôznymi aktivitami, súťažami, návštevami kultúrnych podujatí prispievajú k lepším výchovno-vzdelávacím výsledkom.

Viac o ŠKD –  viď   Výchovný vzdelávací program   a  Školský poriadok ŠKD

 

Práca v ŠKD bude v tomto školskom roku prebiehať podľa pokynov a smerníc vydaných pre ŠKD.

Prevádzka v ranných hodinách od 06.30 – 7.40 hod.

Prevádzka v popoludňajších hodinách od 11.30 – 17.30 hod.

Poplatok za Školský klub detí je od 1.9.2013 15,82 € (výšku poplatku určuje zriaďovateľ) za mesiac – podľa aktualizácie zákona 252/2009 o úprave súm životného minima na 15% zo sumy životného minima po odsúhlasení radou školy.