základnej školy

Vrútocká 58

zdravá škola

Vitajte na stránkach

Usmej sa ...

máš šťastný den ...

Srdce na dlani

Naša škola pracuje s programom

SRDCE NA DLANI

proti násiliu na školách.

Čítaj viac

Nadaných žiakov vyzdvihnúť

Nepriebojných žiakov povzbudiť

Žiakov s poruchami učenia

integrovať

OZNAM

Riaditeľstvo školy oznamuje, že ZÁPIS detí do PRVÉHO  ROČNÍKA  pre školský rok 2019/2020 Základnej školy sa uskutoční v apríli:

Aktivity k zápisu :

Dňa 12. 4. 2019 v piatok :

od 14:30 hod.  do 18:30 hod.

Dňa 13. 4. 2019 v sobotu :

od 08:00 hod.  do 12:00 hod

V súlade s platnou legislatívou (zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej Zákona 245/2008 Z.z. – školský zákon  a VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách) zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok, taktiež môžu byť predčasne zaškolené deti s potvrdením školskej zrelosti z CPPPaP.

Dieťa sa zapisuje do školy podľa  svojho bydliska. Na zápis je potrebné prihlásiť aj deti telesne postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie alebo prijať ďalšie opatrenia, napr. do príslušného druhu a typu školy, oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy alebo oslobodenie od povinnej školskej dochádzky.

Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukazrodný list dieťaťa.

V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 11 a §  31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Riaditeľka školy

RNDr. Darina Bezáková

Do pôsobnosti školy patriace ulice:

Banšelova, Beckovská, Bencúrova, Bielkova, Bočná, Bulharská, Cablkova, Doležalova, Edisonova, Gallova, Galvaniho, Gašparíkova, Hanácka, Hasičská, Ivánska cesta, Jakabova, Jasná, Kamenárska, Kašmírska, Klatovská, Kopanice, Koperníkova, Kovorobotnícka, Krajná, Krasinského, Krompašská, Kultúrna, Lidická, Luhačovická, Mokráň, Na križovatkách, Na Lánoch, Na úvrati, Nerudova, Okružná, Pavlovičova, Pestovateľská, Piesočná, Pri strelnici, Pri zvonici, Rádiová, Repná, Revolučná, Ribayova, Rozmarínová, Rožňavská, Slowackého, Slovinská, Spoločenská, Staničná, Stredná, Studená, Štiavnická, Táborská, Technická, Terchovská, Tŕňová, Vápenná, Vietnamská, Vrakuňská cesta, Vrútocká, Wattova, Za teheľňou, Zlaté piesky, Železná.

POMÔCKY

Vážení rodičia,

Vaše dieťa bude navštevovať 1. a 2. až 4. ročník našej . Pre jeho prácu v škole je potrebné zabezpečiť nasledovné pomôcky:

1. ročník TU

2. – 4. ročník TU

AKTUALITY

ŠEKY NA STRAVU

Vážení rodičia, šeky na stravu na mesiac september si môžete vyzdvihnúť od 20.8.2018 v dopoludňajších hodinách u vedúcej ŠJ.

Deň vody

OSTATNÉ OZNAMY

POPLATOK ZA ŠKD


Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 – 2018 sa uskutoční 21.novembra 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2019 sa uskutoční 3.apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

VÝZVA

STAVEBNÉ PRÁCE

Sanácia suterénu proti vlhkosti

Kalendár akcií

<< apr 2019 >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Propagácia BSK za projekt.

Najnovšie aktuality

IBAN pre poplatok ŠKD (školský klub detí)

IBAN  SK11 0200 0000 0016 4029 8655  

(do poznámky vpísať : meno a priezvisko žiaka; meno vychovávateľky + triedu, ktorú žiak navštevuje)

Šeky na stravu sa vydávajú v ŠJ (školskej jedálni) Vietnamská – vedľa tenisových kurtov

od 8:00 hod do 12:00 hod  – každý pracovný deň.

Výtvarný ateliér

Milí rodičia,

aj tento školský rok 2016/2017 rok pre Vaše deti otvárame Výtvarný ateliér. Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo súkromnú ZUŠ Ružová dolina pôsobiacu na Vašej škole, je potrebné vyplniť elektronickú Prihlášku a Čestné vyhlásenie. Oba dokumenty spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke www.suzus.sk

Výučba vo Výtvarnom ateliéri zahŕňa 3 vyučovacie hodiny týždenne.

Cena je 15 EUR na mesiac, pri neodovzdaní Čestného vyhlásenia 25 EUR na mesiac.

So všetkými novými aj minuloročnými záujemcami sa tešíme na stretnutie v našom Ateliéri.

Vaša SZUŠ Ružová Dolina 29, Bratislava

Najnovšie aktivity

DEŇ NARCISOV – RR

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? Deň narcisov je…

Otvorená hodina TEV pre predškolákov

Dňa 6. 4. 2019 /sobota/ navštívili našu školu spolu s…

Viac aktivít

Aktuálny dátum a čas

Čas vyučovania

Dopoludňajšie vyučovanie:

1. hod. 8:00 – 8:45

2. hod. 8:55 – 9:40

3. hod. 9:55 – 10:40

4. hod. 11:00 – 11:45

5. hod. 11:55 – 12:40

6. hod. 12:50 – 13:35

Popoludňajšie vyučovanie:

7. hod. 14:05 – 14:50

8. hod. 14:55 – 15:40

Projekty školy