Zamestnanci školy


Kvalitné vzdelávanie žiakov realizujú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí si neustále zvyšujú svoju odbornosť formou školení, seminárov, priebežným vzdelávaním.
Vedenie školy:

RNDr. Darina Bezáková

riaditeľka školy

Mgr. Edita Zlievská

zástupkyňa riad. pre 2. stupeň, štatutárny zástupca

Mgr. Janka Santerová

zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň

Pedagogickí zamestnanci:

I. stupeň:

Mgr. Lýdia Drahusová – tr. uč. I.A

PaedDr. Darina Koršňáková – tr. uč. I.B

Mgr. Eva Glasová – tr. uč. II.A

Mgr. Iveta Viglašová – tr. uč. II.B

Mgr. Alžbeta Kösegiová – tr. uč. III.A

Mgr. Alena Boledovičová – tr. uč. III.B

Mgr. Daniel Jenikowský – tr. uč. IV.A

Mgr. Janka Santerová – tr. uč. IV.B

II. stupeň:

PhDr. Viera Beranová – tr.uč. V.A

Mgr. Iveta Ferková – tr.uč. V.B

Mgr. Lukáš Srnka – tr.uč. VI.A

PaedDr. Milada Provazníková – tr.uč. VI.B

Mgr. Zuzana Krafčíková – tr.uč. VII.A

Mgr. Beáta Lešová – tr.uč. VII.B

Mgr. Marcela Podhoranská – VIII.A

PaedDr. Marta Balážová – VIII.B

Ing. Ivana Šišoláková – tr.uč. IX.A

Mgr. Jana Cíchová – tr.uč. IX.B

Netriedni učitelia  II.st. :

Mgr. Katarína Revická – anglický jazyk

Mgr. Dagmar Kovářová – anglický jazyk

Mgr. Helena Skovajsová – etická výchova, telesná výchova

Mgr. Iveta Matulová – hudobná výchova, asistent učiteľa

Mgr. Zuzana Kanisová – slovenský jazyk a literatúra

Školský klub detí – družina:

1. oddelenie: vychovávateľka Helena Jevočinová

2. oddelenie: vychovávateľka Monika Penevová

3. oddelenie: vychovávateľka  Dana Čopíková

4. oddelenie: vychovávateľka Mgr. Sidónia Vöröšová

5. oddelenie: vychovávateľka Mgr. Zuzana Kanisová

Ostatní zamestnanci :

Ing. Anna Valková – tajomníčka, PaM

Viera Mertinyáková – ekonómka

Karol Bednárik – školník

Libuše Valterová – upratovačka

Stanislava Šaraiová – upratovačka

Vlasta Idlbeková – upratovačka

Školská jedáleň :

Veronika Šarmírová – vedúca jedálne

Alžbeta Lengyelová – kuchárka

Helena Tatárová – kuchárka

Viera Foksová – kuchárka

Janette Červenková – kuchárka

Špeciálni zamestnanci školy:

Pre žiakov s problémami správania a poruchami učenia, pre žiakov vyžadujúcich špeciálnu a psychologickú starostlivosť máme školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga. Školský výchovný poradca a koordinátor drogovej prevencie svojimi odbornými vedomosťami, skúsenosťami a dôsledným uvážlivým prístupom pomáhajú žiakom vyhnúť sa riziku fajčenia, užívania návykových látok a ostatných negatívnych javov spoločnosti.

null

Mgr. Jana Boldišová

Špeciálna pedagogička

konzultačné hodiny: Streda: 12:50 – 13:35 hod.

null

PhDr. Jana Pavlíková

Školská psychologička

konzultačné hodiny: Pondelok: 10:40 – 11:45 hod.

Spoločné konzultačné hodiny: utorok 10:40 – 11:45 hod.

null

PhDr. Viera Beranová

Výchovný poradca

konzultačné hodiny: Utorok: 10:40 – 11:45 hod.