Zamestnanci školy


Kvalitné vzdelávanie žiakov realizujú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí si neustále zvyšujú svoju odbornosť formou školení, seminárov, priebežným vzdelávaním.
Vedenie školy:

RNDr. Darina Bezáková

riaditeľka školy

Mgr. Edita Zlievská

zástupkyňa riad. pre 2. stupeň, štatutárny zástupca

Mgr. Janka Santerová

zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň

Pedagogickí zamestnanci:

I. stupeň:

I.A   Mgr. Daniela Bošková

I.B   Mgr. Katarína Slebodníková

I.C   Mgr. Petra Kajošová

II.A  Mgr. Lýdia Drahusová

II.B  PaedDr. Darina Koršňáková

III.A  Mgr. Eva Glasová

III.B  Mgr. Iveta Viglašová

IV.A  Mgr. Alžbeta Kӧsegiová

IV.B  Mgr. Alena Boledovičová

II. stupeň:

V.A   Mgr. Jana Cíchová

V.B   Mgr. Zuzana Kanisová

VI.A  PhDr. Viera Beranová

VI.B  Mgr. Iveta Ferková

VII.A  Mgr. Lukáš Srnka

VII.B  Ing. Ivana Šišoláková

VIII.A  Mgr. Lukáš Dzian

VIII.B  Mgr. Beáta Lešová

IX.A   Mgr. Marcela Podhoranská

IX.B   PaedDr. Marta Balážová

Netriedni učitelia  II.st. :

Mgr. Dagmar Kovářová – anglický jazyk

Mgr. Helena Skovajsová – etická výchova, telesná a športová výchova

Mgr. Monika Rybanská – anglický jazyk

Mgr. Nikola Kultanová – slovenský jazyk, biológia

Školský klub detí – družina:

Dana Čopíková – I. oddelenie

Mgr. Štefánia Kudelasová – II. oddelenie

Mgr. Sidónia Vöröšová – III. oddelenie

Helena Jevočinová – IV. oddelenie

Mgr. Petra Kajošová – V. oddelenie

Monika Penevová – VI. oddelenie

Ostatní zamestnanci :

Ing. Anna Valková – tajomníčka, PaM

Viera Mertinyáková – ekonómka

Karol Bednárik – školník

Libuše Valterová – upratovačka

Stanislava Šaraiová – upratovačka

Vlasta Idlbeková – upratovačka

Školská jedáleň :

Veronika Šarmírová – vedúca jedálne

Alžbeta Lengyelová – kuchárka

Helena Tatárová – kuchárka

Viera Foksová – kuchárka

Janette Červenková – kuchárka

Špeciálni zamestnanci školy:

Pre žiakov s problémami správania a poruchami učenia, pre žiakov vyžadujúcich špeciálnu a psychologickú starostlivosť máme školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga. Školský výchovný poradca a koordinátor drogovej prevencie svojimi odbornými vedomosťami, skúsenosťami a dôsledným uvážlivým prístupom pomáhajú žiakom vyhnúť sa riziku fajčenia, užívania návykových látok a ostatných negatívnych javov spoločnosti.

null

Mgr. Jana Boldišová

Špeciálna pedagogička

konzultačné hodiny: Streda: 12:50 – 13:35 hod.

null

PhDr. Jana Pavlíková

Školská psychologička

konzultačné hodiny: Pondelok: 10:40 – 11:45 hod.

Spoločné konzultačné hodiny: utorok 10:40 – 11:45 hod.

null

PhDr. Viera Beranová

Výchovný poradca

konzultačné hodiny: Utorok: 10:40 – 11:45 hod.