Učebný plán


ŠKOLA OTVORENÁ ŠPORTUleták ršk

V 1. a 2.ročníku budeme povinne vyučovať voliteľný predmet anglický jazyk v počte 2 hod/týždeň (v rámci voliteľných hodín ŠkVP).

V 3. a 4.ročníku  budeme vyučovať povinný cudzí jazyk – anglický v počte 3 hod./týždeň.

V 5.-9.ročníku budeme vyučovať povinný cudzí jazyk – anglický v počte 3.hod./týždeň a druhý cudzí jazyk – nemecký alebo ruský v rámci voliteľných hodín ŠkVP – v počte 2 hod./týždeň.

V 1.ročníku (1.B trieda) budeme realizovať výučbu anglického jazyka konverzačnou formou, prostredníctvom anglicky hovoriacich lektorov v spolupráci so súkromnou jazykovou školou CLASS.

Metódu CLIL budeme realizovať na predmete dejepis v 6.A triede prostredníctvom nášho interného pedagogického zamestnanca.

V 9.ročníku budeme vyučovať nový predmet Cvičenia z matematiky a Cvičenia zo slovenského jazyka v počte 1.hod./týždeň každý, na utvrdenie učebných osnov pred Testovaním 9 a pokračovaním vzdelávania na strednej škole.

Od školského roka 2013/2014 prebieha v 1., 2., 3. a 4.ročníku  projekt „Škola otvorená športu“, počas ktorého budú žiaci absolvovať športovú telesnú prípravu 2x do týždňa v spolupráci s Ružinovskou tenisovou akadémiou a dostanú základy viacerých športov – tenisu, futbalu, florbalu, korčuľovania, lyžovania, plávania v mesačných kurzoch od septembra do júna.

Od roku 2010 škola spolupracuje s Paneurópskou vysokou školou, fakultou psychológie na testovaní žiakov 8. a 9.ročníka pre profesionálnu orientáciu a trh práce, v spolupráci so školským psychológom.

Učebňa výpočtovej techniky je doplnená novými počítačmi (celkový počet 24 kusov) na vyučovanie informatiky na 2. stupni a informatickej výchovy na 1. stupni a taktiež v mimovyučovacom čase na krúžkovú činnosť pre žiakov I. aj II. stupňa. Na všetkých vyučovacích hodinách možno využívať 2 ks interaktívnej tabule.

Informatika v 5. až 8. ročníku sa vyučuje 1.hod. týždenne a predmet Informatická výchova v 3. – 4. ročníku počte 1 hod. týždenne podľa Školského vzdelávacieho programu.

Náboženskú a etickú výchovu vyučujeme podľa výberu na 1. aj 2. stupni od 1. ročníka.

Orientáciu žiakov II. stupňa pre výber strednej školy a následné budúce povolanie usmerňuje výchovný a kariérový poradca.

Pre žiakov I. a II. st. organizujeme školu v prírode, podľa záujmu plavecký výcvik,lyžiarsky výcvik, zahraničný zájazd a množstvo rôznych zaujímavých aktivít.

Pitný režim v škole – je zabezpečený formou automatu na teplé nápoje, máme školský bufet s možnosťou zakúpenia hygienicky balenej suchej stravy a zdravých nápojov a prebieha školský projekt RAJO- ochutené mliečka a ovocné šťavy každý deň. V priestoroch školy sa nachádza zubná ambulancia. Je zabezpečená doprava žiakov zo Studenej ulice.

Naša škola sa riadi mottom:

Každý človek má svoje prednosti a obmedzenia, každý môže byť uvedomelý, produktívne mysliaci, skutočný víťaz. Vízia našej školy : nadaných žiakov vyzdvihnúť, nepriebojných žiakov povzbudiť, žiakov s poruchami učenia integrovať.

Organizácia školského roku

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 – 2016 sa uskutoční 23.novembra 2016 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2017 sa uskutoční 5.apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 20.apríla 2017 (štvrtok).

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM.

Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy.

Vyučovanie: Školský rok 2016/2017
Dopoludňajšie vyučovanie: Popoludňajšie vyučovanie:
1. hod.  8:00 –  8:45 hod.  

2. hod.  8:55 –  9:40 hod.

3. hod.  9:55 – 10:40 hod.

4. hod. 11:00 – 11:45 hod.

5. hod. 11:55 – 12:40 hod.

6. hod. 12:50 – 13:35 hod.

7. hod. 14:05 – 14:50 hod.

8. hod. 14:55 – 15:40 hod.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2016/2017

Prázdniny
Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné
27. október 2016 (štvrtok) 28. október – 31. október 2016 2. november 2016 (streda)
vianočné
22. december 2016 (štvrtok) 23. december 2016 – 5. január 2017 9. január 2017 (pondelok)
polročné
2. február 2017 (štvrtok) 3. február 2017 (piatok) 6. február 2017 (pondelok)
jarné
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,Trenčiansky kraj 24. február 2017 (piatok) 27.február – 3. marec 2017 6. marec 2016 (pondelok)
Košický kraj,Prešovský kraj 3. marec 2017 (piatok)  6. marec – 10. marec 2017 13. marec 2017 (pondelok)
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,Trnavský kraj 17. február 2017 (piatok) 20. február – 24. február 2017 27. február 2017 (pondelok)
veľkonočné
12. apríla 2017 (streda) 13. apríla –  18. apríla 2017 19. apríla 2017  (streda)
letné
30. jún 2017 (piatok) 3. júl – 31. august 2017 4. september 2017 (pondelok)