Učebný plán


ŠKOLA OTVORENÁ ŠPORTUleták ršk

V 1. a 2.ročníku budeme povinne vyučovať voliteľný predmet anglický jazyk v počte 2 hod/týždeň (v rámci voliteľných hodín ŠkVP).

V 3. a 4.ročníku  budeme vyučovať povinný cudzí jazyk – anglický v počte 3 hod./týždeň.

V 5.-9.ročníku budeme vyučovať povinný cudzí jazyk – anglický v počte 3.hod./týždeň a druhý cudzí jazyk – nemecký alebo ruský v rámci voliteľných hodín ŠkVP – v počte 2 hod./týždeň.

V 1.ročníku (1.B trieda) budeme realizovať výučbu anglického jazyka konverzačnou formou, prostredníctvom anglicky hovoriacich lektorov v spolupráci so súkromnou jazykovou školou CLASS.

Metódu CLIL budeme realizovať na predmete dejepis v 6.A triede prostredníctvom nášho interného pedagogického zamestnanca.

V 9.ročníku budeme vyučovať nový predmet Cvičenia z matematiky a Cvičenia zo slovenského jazyka v počte 1.hod./týždeň každý, na utvrdenie učebných osnov pred Testovaním 9 a pokračovaním vzdelávania na strednej škole.

Od školského roka 2013/2014 prebieha v 1., 2., 3. a 4.ročníku  projekt „Škola otvorená športu“, počas ktorého budú žiaci absolvovať športovú telesnú prípravu 2x do týždňa v spolupráci s Ružinovskou tenisovou akadémiou a dostanú základy viacerých športov – tenisu, futbalu, florbalu, korčuľovania, lyžovania, plávania v mesačných kurzoch od septembra do júna.

Od roku 2010 škola spolupracuje s Paneurópskou vysokou školou, fakultou psychológie na testovaní žiakov 8. a 9.ročníka pre profesionálnu orientáciu a trh práce, v spolupráci so školským psychológom.

Učebňa výpočtovej techniky je doplnená novými počítačmi (celkový počet 24 kusov) na vyučovanie informatiky na 2. stupni a informatickej výchovy na 1. stupni a taktiež v mimovyučovacom čase na krúžkovú činnosť pre žiakov I. aj II. stupňa. Na všetkých vyučovacích hodinách možno využívať 2 ks interaktívnej tabule.

Informatika v 5. až 8. ročníku sa vyučuje 1.hod. týždenne a predmet Informatická výchova v 3. – 4. ročníku počte 1 hod. týždenne podľa Školského vzdelávacieho programu.

Náboženskú a etickú výchovu vyučujeme podľa výberu na 1. aj 2. stupni od 1. ročníka.

Orientáciu žiakov II. stupňa pre výber strednej školy a následné budúce povolanie usmerňuje výchovný a kariérový poradca.

Pre žiakov I. a II. st. organizujeme školu v prírode, podľa záujmu plavecký výcvik,lyžiarsky výcvik, zahraničný zájazd a množstvo rôznych zaujímavých aktivít.

Pitný režim v škole – je zabezpečený formou automatu na teplé nápoje, máme školský bufet s možnosťou zakúpenia hygienicky balenej suchej stravy a zdravých nápojov a prebieha školský projekt RAJO- ochutené mliečka a ovocné šťavy každý deň. V priestoroch školy sa nachádza zubná ambulancia. Je zabezpečená doprava žiakov zo Studenej ulice.

Naša škola sa riadi mottom:

Každý človek má svoje prednosti a obmedzenia, každý môže byť uvedomelý, produktívne mysliaci, skutočný víťaz. Vízia našej školy : nadaných žiakov vyzdvihnúť, nepriebojných žiakov povzbudiť, žiakov s poruchami učenia integrovať.

Organizácia školského roku

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 – 2017 sa uskutoční 22.novembra 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2018 sa uskutoční 21.marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 5.apríla 2018 (štvrtok).

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM.

Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy.

Vyučovanie: Školský rok 2017/2018
Dopoludňajšie vyučovanie: Popoludňajšie vyučovanie:
1. hod.  8:00 –  8:45 hod.  

2. hod.  8:55 –  9:40 hod.

3. hod.  9:55 – 10:40 hod.

4. hod. 11:00 – 11:45 hod.

5. hod. 11:55 – 12:40 hod.

6. hod. 12:50 – 13:35 hod.

7. hod. 14:05 – 14:50 hod.

8. hod. 14:55 – 15:40 hod.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2017

(piatok)

  1. október –

  2. október 2017

2. november 2017

(štvrtok)

vianočné

22. december 2017

(piatok)

23. december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polročné

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

16. február 2018

(piatok)

19. február –

23. február 2018

26. február 2018

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

23. február 2018

(piatok)

26. február –

2. marec 2018

5. marec 2018

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

2. marec 2018

(piatok)

5. marec –

9. marec 2018

12. marec 2018

(pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018

(streda)

29. marec –

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné

29. jún 2018

(piatok)

2. júl –

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)